• Chia sẻ
  • Người chịu trách nhiệm tiến hành kiểm định cần phải có tiêu chí gỡ?

Người chịu trách nhiệm tiến hành kiểm định cần phải có tiêu chí gỡ?

Những người thực hiện công việc kiểm định trên thị trường hiện nay luôn phải thỏa món được những tiêu chí về kỹ thuật, kinh nghiệm và cả đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo thực hiện công việc của mỡnh một cách tốt nhất.

Kiểm định các sản phẩm là yêu cầu của người mua lẫn người bán, do đó các cơ quan kiểm định dần được ra đời phục vụ yêu cầu đó, tuy nhiên người tiến hành kiểm định cũng phải đặt một số yêu cấu trước khi tiến hành làm việc kiểm định.

Kiểm định được tiến hành bởi các cơ quan nhà nước hoặc các công ty kiểm định an toàn và các đơn vị doanh nghiệp được cấp phép kiểm định. Các cơ quan này phải đáp ứng như yêu cầu kinh doanh loại h́nh dịch vụ này theo qui định của pháp luật về trang thiết bị cũng như sự quản lư  tổ chức. Kiểm định là một hoạt động đ̣i hỏi sự chính sát cao để đảm bảo an toàn cho người sử dụng do vậy các cơ quan muốn kinh doanh dịch vụ này cần phải phải đạt nhiều yêu cầu theo qui định của pháp luật và thực hiện các thủ tục kiểm định nghiêm khắc đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm với việc kiểm định của ḿnh.

Các cơ quan, đơn vị công ty kiểm định là những nơi đại diện cho nhà nước tiến hành các cuộc kiểm định sản phẩm theo đúng các qui ước của sản phẩm do pháp luật qui định, đồng thời sẽ trách nhiệm về việc kiểm định của ḿnh trước pháp luật do đó những nơi này luôn phải đặt ra những yêu cầu cao cho những người tiến hành kiểm định, những người làm công việc kiểm định phải tuân thủ theo các qui tại các cơ quan và qui định pháp luật. Người kiểm định viện phải là người có tŕnh độ học vấn cao, được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm định, được học tại trường có chuyên ngành kiểm định và có giấy xác nhận hoàn thành khoá học đó. Người kiểm định viên phải được huấn luyện về kiểm định và được học bồi dưỡng kiểm định và các chứng chỉ có liên quan. Người kiểm định phải hiểu rơ về sản phẩm mà kiểm định, các qui ước an toàn của sản phẩm đó để dễ dàng kiểm định cho sản phẩm đó, đồng thời phải biết rơ về các thủ tục kiểm định, các qui định cũng nhu các qui tŕnh kiểm định của sản phẩm đó. Người kiểm định phải chịu trách nhiệm về những ǵ ḿnh thực hiện trong quá tŕnh kiểm định, đảm bảo việc kiểm định được diễn ra một cách chính sát và an toàn.

Kiểm định là một công việc quan trọng ảnh hưởng đến sự an toàn của người dùng, uy tín của người bán do đó người kiểm định phải đạt các yêu cầu theo các qui định của nhà nước, tiến hành kiểm định chính sát nhất.