• Chia sẻ
  • Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trong các bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế, nền kinh tế nước nhà đang ngày càng hội nhập hóa với nền kinh tế thế giới điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp đang ngày càng chiếm tỉ lệ lớn trong nền kinh tế Việt Nam.

Trong các xu thế để phát triển thì xu thế làm chủ là một trong những xu thế được các bạn trẻ, các các nhân quan tâm. Các doanh nhân đang hàng ngày, hàng giờ tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để tìm hiểu về hình thức để thành lập doanh nghiệp tư nhân. Vậy sẽ có rất nhiều người thắc mắc về điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đầu tiên doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân có ưu điểm là chỉ có một chủ sở hữu duy nhất nên người chủ sở hữu này hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác. 

Tuy nhiên điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân phải tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp về "Điều kiện thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp" và phải bao gồm: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh, 

- Tên doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật, 

- Có trụ sở chính theo quy định, 

- Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của luật doanh nghiệp, 

- Nộp đầy đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

- Chủ doanh nghiệp không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác nhau hoặc chủ hộ kinh doanh hoặc làm thành viên hợp danh công ty hợp danh. 

Cũng theo quy định tại điều 141 Luật doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp tư nhân, theo đó doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mỉnh về mọi hoạt động của doanh nghiêp, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2005, tuy nhiên mỗi cá nhân chỉ được làm chủ một doanh nghiệp tư nhân.

Những thông tin trên là quy định và điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân mà pháp luật ban hành. Nếu như doanh nghiệp nắm được và hiểu được một cách chính xác thì sẽ giúp doanh nghiệp rất nhiều trong việc thực hiện thủ tục và chuẩn bị giấy tờ pháp lý.