25-05-2012 10:48:27

Nhân vật

Hào mục Bạch Công Trân

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Hào mục Bạch Công Trân, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông hưởng ứng theo tiếng gọi của Cao Bá Quát họp nhau dấy binh chống triều đình Huế. Cuộc khởi nghĩa nổi lên từ Mỹ Lương, một huyện thuộc miền núi tỉnh Sơn Tây vào tháng 10 năm Giáp Dần (1854). Mỹ Lương ngày nay là xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Ông cùng đồng chí suy tôn Lê Duy Cự làm minh chủ, và nhận nhiệm vụ trong bộ tham mưu. Cờ nghĩa may bằng vóc vàng, đề chữ to:

Bình Dương, Bồ Bản vô Nghiêu Thuấn,

Mục dã, Minh điền hữu Võ Thang.

Trước đó, khoảng tháng 5 có nạn châu chấu phá hại vùng Sơn Tây, Bắc Ninh. Do đó, mấy tháng sau cuộc binh biến phát động, đương thời mang danh là “giặc châu chấu”.

Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên là Nguyễn Bá Nghi và phó lãnh binh Sơn Tây Lê Thuận Đại cầm quân đánh dẹp. Sau một trận kịch chiến tại Yên Sơn, cánh quân do Bạch Công Trân chỉ huy bị thua. Ông và toàn bộ tham mưu đều bị bắt, rồi bị hành quyết, trong số đó có Cao Bá Quát.

Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mới