14-05-2012 10:35:21

Nhân vật

Giáo sư thực vật học, nhà nghiên cứu Đào Văn Tiến

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Đào Văn Tiến là giáo sư thực vật học, nhà nghiên cứu, sinh ngày 23-8-1920 tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống Nho học, thời còn trẻ tuổi ông học tiểu học và trung học tại trường Thành Chung Nam Định. Tiếp đó lên Hà Nội học tiếp, đỗ tú tài năm 1940 rồi vào học Trường Đại học Khoa học Hà Nội.

Năm 1944, ông tốt nghiệp Cao đẳng Động vật học, từ đó ông chuyên tâm nghiên cứu về động và thực vật học và đã có một số công trình nghiên cứu chuyên ngành.

Sau toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) ông lên chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến trong lĩnh vực giáo dục và khoa học.

Sau hiệp định Genève 1954, ông về lại Hà Nội tham gia công tác nghiên cứu khoa học chuyên về động và thực vật học.

Ông có chân trong các Ủy ban Quốc tế nghiên cứu động vật (cá) của một số nước trên thế giới. Và cũng là giáo sư thỉnh giảng của một số nước ở Âu châu và Phi Châu.

Ông là tác giả hằng trăm (100) công trình nghiên cứu chuyên ngành về động vật, thực vật.

Do thành quả lao động khoa học, ông được Nhà nước Việt Nam tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học.

Năm 1995, ông mất tại Hà Nội, thọ 75 tuổi.

Nguồn:

Tìm kiếm

Bài có bình luận mới